Gizlilik Sözleşmesi ve Ön Bilgi Formu

  1. Tüketiciler, sipariş verme işlemleri esnasında kimliklerinin onaylanması, sipariş bedelinin yatırılması ve hesaplarının güvenliğinin sağlanması için bazı şahsi bilgilerini mazemhome.com ile paylaşmayı peşinen kabul ederler.
  2. Tüketiciler mazemhome.com adresinden alışveriş ederken kimlikleri hakkında gerçek ve doğru bilgi vereceklerini kabul ve taahhüt ederler. Ayrıca tüketiciler herhangi bir sebepten dolayı başka ad ve nam altında alışveriş yapmayacaklarını; her halükarda hileli ve/veya sahte işlemlerde bulunmayacaklarını; bir başka kişi ad ve namına alışveriş yapmayacaklarını ve her ne suretle olursa olsun aldatmaya yönelik bilgiler sunmaktan kaçınacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
  3. Tüketicinin mazemhome.com uzantısından gönüllü olarak paylaşmış bulunduğu bilgilere ek olarak, mazemhome.com uzantılı web sitesini ne şekilde kullandığına dair bilgi toplamak amacıyla tüketicinin bilgisayarına tanımlama bilgisi (cookie) yerleştirilebileceğini tüketici kabul eder ve işbu sözleşme ile bu yetkinin kullanılmasına izin verir. Bu bilgi toplama yönteminin uygulanma nedeni, tüketicinin kendi güvenliğinin sağlanmasını temin etmektir. Bu şekilde toplanmış olan bilgiler sadece tüketici hesaplarının doğrulanmasından sorumlu olan yetkililerce paylaşılacaktır.
  4. Bu şekilde tüketici tarafından gönüllü olarak paylaşılan bilgiler hiçbir surette üçüncü kişi, kurum ve/veya kuruluşa açıklanmayacaktır. Bununla birlikte yasal zorunluluk gerektiren özel durumlar, kanunların amir hükümleri ve/veya tüketicinin hesabını korumak ve tüketici bilgilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla ve zorunlu nedenlerle bu bilgilerin paylaşılması gerektiğinde, tüketici bu bilgilerin paylaşılmasına rıza gösterdiğini peşinen kabul eder.
  5. Tüketiciler, mazemhome.com uzantısından alışveriş yaparken ve sipariş verirken paylaşmış oldukları tüm bilgilerin, şirket yetkililerince gerçekleştirilecek işlemlerde kullanılmasına ve paylaşılmasına izin verir. Ayrıca tüketici ile şirket arasında gerçekleştirilen tüm işlemler, yazışmalar, görüşmeler ve/veya bilgi paylaşımları şirket tarafından uygun bir koşullar içerisinde saklanır ve depolanır. Bu bilgiler ileride olası bir ihtilaf halinde yetkili makamlara şirket tarafından ibraz edilebilir.
  6. Tüketicilerin şirket ile gönüllü olarak paylaşmış bulundukları bilgilerin gizliliğinin korunması amacıyla mazemhome.com uzantısı üzerinde azami koruma tedbirleri alınacağını şirket taahhüt eder. Yine güvenlik politikası gereğince şirket tüketici bilgilerinin gizliliğinin sağlanması yönünde teknolojik gelişmelere duyarlı olacağını ve koruma tedbirlerini yenileyeceğini, geliştireceğini ve güncelleyeceğini kabul ve taahhüt eder.
  7. Tüketicilerin mazemhome.com uzantısı ile paylaşmış oldukları bilgiler ışığında şirket, zaman zaman tüketiciler ile her türlü iletişim araçları vasıtasıyla irtibata geçerek; tüketiciye promosyonlarla ilgili bilgi aktarabilir; yeni çıkacak ürünler ile satışa sunulan diğer ürünleri tanıtabilir; bu suretle her hal ve şart altında irtibata geçebilir. Tüketici işbu sözleşme şartları çerçevesinde şirketin bu yöntemle irtibata geçmesine izin verdiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte tüketicinin şirket ile irtibata geçilmesini istememesi halinde bu durumu yazılı olarak şirkete bildirmesi gerekir.
  8. Şirket mazemhome.com uzantılı adresin güvenliğinin sağlanması yönünde her türlü tedbiri almak için azami tedbirleri almakla birlikte, şirketin inisiyatifinde olmayan nedenlerle web adresinde meydana gelebilecek hasar ve ziyanlardan dolayı (web adresine sanal saldırı yapılması, web adresindeki güvenlik şifrelerinin kırılması vb. faaliyetler) tüketicinin zarara uğraması durumunda, şirket hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
  9. Tüketici sipariş verirken ve alışveriş ederken işbu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve her maddesini kabul ettiğini peşinen beyan eder.